Universitat Pompeu Fabra. Grup de Reserca en Periodismo

Docència

Assignatures relacionades amb ètica i deontologia periodística impartides per membres del grup:

Màster en estudis avançats en comunicació

Assignatura: Ètica del Periodisme i de la Comunicació
Professor: Dr. Salvador Alsius
ECTS: 5

L’assignatura aborda l’ètica de la comunicació des de diverses perspectives. D’una banda no parteix de cap fonamentació de l’ètica de caràcter absolut. No té una base moral en un sistema de creences monolític, sinó que tracta d’explicar i de tenir en compte les diverses formes de fonamentar les conductes dels professionals de la comunicació.

També és oberta en el sentit de no cenyir-se a un únic sector professional. Es té present el bagatge deontològic de les diverses modalitats de la comunicació: el periodisme, la publicitat i l’entreteniment. Tot i així, la major part de l’atenció se centra en l’ètica informativa, per dos motius. D’una part, és la que està més fonamentada des d’una perspectiva doctrinal. De l’altra, és la que sol plantejar una casuística més viva i pertinent per al debat social.

Programa

 • 1. Ètica de la comunicació i ètica de la informació. Fonamentació de les deontologies professionals.
 • 2. Ètica i dret. La informació entesa com un dret humà. El concepte de bé comú.
 • 3. Evolució històrica de l’ètica de la comunicació.
 • 4. Regulació versus autoregulació.
 • 5. Principals mecanismes de l’autoregulació. Els codis deontològics. Els
 • consells professionals. Els “ombudsmen”. Els estatuts de redacció.
 • 6. Principis i normes de la deontologia de les professions relacionades amb la comunicació. Veracitat, justícia, llibertat, responsabilitat.
 • 7. Estudi de casos.

http://www.upf.edu/decom/_pdf/1011/comunicacio/p_docents_cat/31043.pdf

 

Llicenciatura en Periodisme
Grau en Periodisme

Assignatura: Deontologia i análisi de l’actualitat
Professors: Dr. Josep Maria Casasús, Dr. Marcel Mauri, Dr. Carles Singla
ECTS: 4,5

Deontologia periodística i anàlisi de l’actualitat és una assignatura de reflexió i anàlisi crític de la funció que exerceixen els mitjans de comunicació des d’una perspectiva de l’ètica i la deontologia professional. Partint de la premissa que el periodisme té una missió de responsabilitat cap a la societat, l’assignatura permetrà descobrir què és la deontologia; quines diferències s’estableixen entre ètica i moral; quins són els límits o punts de trobada entre la deontologia i el règim jurídic o dret de la comunicació; o quins són els principis ètics que autorregulen la professió periodística, entre moltes altres qüestions.

L’assignatura tindrà una primera part de sessions magistrals on es donaran les bases teòriques de la matèria amb les quals es podran analitzar a fons els casos plantejats en les sessions de seminari.

Programa

BLOC 1: Marc teòric

Nocions Bàsiques. Conceptes i definicions fonamentals. Ètica, moral i deontologia. Les relacions amb el Dret. Sistema general de la Deontologia Periodística.

 • 1. Deontologia doctrinal
  • Les escoles clàssiques en Deontologia Periodística (Lambeth)
  • Les noves tendències a les diverses cultures periodístiques
  • La teoria integral del Periodisme. L'ètica de les fonts, dels periodistes i dels receptors.
 • 2. Deontologia positiva
  • Repertori i prelació de fonts de Deontologia Periodística General i Especial.
  • Institucions i instruments per a l'autorregulació
  • Procediments d'autorregulació i de praxi deontològica

BLOC 2: Seminaris pràctics

 • 1. El Principi de veritat
  • Les ètiques teleològiques o deontològiques
  • Opinions lliures i fets sagrats: el rigor informatiu
  • La neutralitat informativa
 • 2. El principi de justícia
  • L’atenció als grups socialment desafavorits
  • La imparcialitat
  • La presumpció d’innocència
 • 3. El principi de llibertat
  • Els límits de la llibertat d’expressió
  • Condicionants externs: el control polític i altres formes de control
  • Les relacions amb les fonts
 • 4. El principi de responsabilitat
  • Privadesa
  • La protecció a la infància
 • 5. El periodisme 2.0 i l’ètica periodística
 • 6. Els mecanismes d’autorregulació i la professió periodística

Assignatura: Seminari d’anàlisi de l’actualitat
Professors: Dr. Jaume Guillamet, Dr. Carles Pont, Sra. Llúcia Oliva
ECTS: 4,5

L’assignatura es basa en l’anàlisi i el debat sobre els fets informatius tractats als mitjans de comunicació i té tres objectius paral·lels.

El primer és permetre als estudiants conèixer i aplicar els diferents mètodes que s’utilitzen en ciències socials per estudiar els continguts que emeten els mitjans de comunicació.

El segon és l’anàlisi dels criteris que serveixen per seleccionar i conformar els esdeveniments d’actualitat en les diferents fases del procés informatiu: com s’obtenen les informacions, com és seleccionen, com es jerarquitzen i es publiquen, i com les característiques empresarials i ideològiques del mitjà influencien aquest sistema de treball.

El tercer i darrer objectiu és desenvolupar una actitud crítica respecte l’actualitat informativa amb un seguiment permanent i comparat i amb especial atenció als aspectes étics i deontológics del periodisme.

Programa

 • 1. Introducció a l’anàlisi dels mitjans de comunicació.
  • Tradicions i escoles teòriques d’anàlisi de mitjans de comunicació
  • Anàlisi de contingut.
 • 2. Anàlisi de l’actualitat
  • Análisi crítica de portades de diaris
  • Análisi crítica de sumaris d’informatius de TV
  • Redacció d’un blog sobre l’actualitat informativa.
 • 3. Elements de práctica professional i estructura de mitjans de comunicació
  • Control dels mitjans
  • Opinió pública i opinió publicada
  • Aspectes d’ética i deontologia periodística.

Assignatura: Fonaments del periodisme
Professors: Dr. Carles Singla, Dr. Christopher Tulloch
ECTS: 6

L’assignatura té com a objectiu central que l’estudiant assoleixi competències i coneixements bàsics per a l’exercici de la professió periodística. Situada en el primer trimestre del primer curs, la seva aportació és bàsica per efectuar una primera introducció en les matèries que es desenvoluparan posteriorment al llarg del grau.

El primer bloc, “Introducció a la Redacció”, constitueix la base teòrica per a les assignatures dedicades als gèneres periodístics informatius, interpretatius i d’opinió, així com per al treball de redacció en els diferents tallers.

El segon bloc, “Principis de Teoria del Periodisme” introdueix aspectes essencials del treball periodístic com la selecció i priorització de les informacions, el procés de configuració dels productes informatius i els estudis sobre la recepció i els seus efectes.

El tercer bloc, “Elements de cultura i pràctica professional” introdueix de forma molt sumària alguns elements centrals en l’activitat periodística que posteriorment seran desenvolupats i aprofundits en altres matèries: les tècniques del treball periodístic, les fonts informatives, l’ètica i la deontologia periodística o l’organització i el funcionament de les redaccions i les empreses periodístiques.

Programa

 • 1. Introducció a la redacció periodística
  • Definició de periodisme
  • L’estil del discurs periodístic informatiu
  • Els gèneres periodístics informatius: la notícia.
  • Els gèneres periodístics interpretatius. Classificació i característiques.
  • Els gèneres periodístics argumentatius. Classificació i característiques
 • 2. Principis de teoria del periodisme
  • Principis d’efemerologia periodística
  • Estructura i elements de l’esdeveniment d’interès periodístic
  • Criteris i regles per a la selecció, valoració i jerarquització de notícies
  • Semantització dels textos periodístics
  • Alteracions del missatge: la teoria dels rumors
 • 3. Elements de cultura i pràctica professionals
  • Perfil i característiques del periodista
  • Tècniques de treball periodístic
  • El sistema de fonts informatives
  • Empresa periodística
  • L’organització i el funcionament de les redaccions
  • Ètica i deontologia en periodisme
  • Nous canals, eines i tendències: el futur del periodisme.

http://www.upf.edu/pra/3383/21303.html