Universitat Pompeu Fabra. Grup de Reserca en Periodismo

Àrea privada

Si no ets un usuari registrat, registra't ara per a poder accedir a la informació de l'àrea privada

Tesaurus de l'Ètica periodística

Si no ets un usuari registrat, registra't ara per a poder accedir a la informació de l'àrea privada. Tindràs accés a la informació esmentada a continuació:

 • 0. FONAMENTACIÓ ÈTICA

 • 1. PRINCIPI DE VERACITAT

  • 1.1.Rigor informatiu
   • 1.1.1. Falsedat
   • 1.1.2. Conjectures, especulacions i rumors
   • 1.1.3. Precisió i exactitud
   • 1.1.4. Elecció, cita i credibilitat de les fonts
   • 1.1.5. Contextualització i aprofundiment de la informació
   • 1.1.6. Difamació i calúmnia
   • 1.1.7. Rectificacions
  • 1.2. Neutralitat valorativa
   • 1.2.1. Separació d'informació i opinió
   • 1.2.2. Selecció de les notícies i criteris d'inclusió
   • 1.2.3. Formes de presentació
  • 1.3. Procediments discursius
   • 1.3.1. Obtenció del material: instantànies i enregistraments
   • 1.3.2. Titulació i estructures textuals.
   • 1.3.3. Selecció i ordenació d'imatges i so
   • 1.3.4. Gèneres informatius
   • 1.3.5. Elements espuris: gràfics i músiques
   • 1.3.6. Sensacionalisme i espectacularització
  • 1.4. Recreacions i falsejaments
   • 1.4.1. Elements de ficció i escenificacions
   • 1.4.2. Realimentació per presència d'informadors
  • 1.5. Procediments enganyosos en l'obtenció de la informació
   • 1.5.1. Anonimat i disfresses
   • 1.5.2. Càmeres ocultes i enregistraments subreptícies
  • 1.6. Plagiarisme
  • 1.7. Altres relacionats amb el principi de veracitat
 • 2. PRINCIPI DE JUSTÍCIA

  • 2.1. Imparcialitat
   • 2.1.1. Inclusió dels diferents punts de vista
   • 2.1.2. Dret de rèplica
   • 2.1.3. Quotes polítiques
  • 2.2. Tractament de grups socials desafavorits
   • 2.2.1. Racisme i xenofòbia
   • 2.2.2. Sexisme i quotes de gènere
   • 2.2.3. Gent gran
   • 2.2.4. Homofòbia
   • 2.2.5. Malalties mentals
   • 2.2.6. Minusvalideses
   • 2.2.7. Altres
  • 2.3. Presumpció d'innocència
   • 2.3.1. Detinguts i sospitosos
   • 2.3.2. Tractament de vistes judicials
   • 2.3.3. Víctimes de delictes i persones condemnades judicialment
  • 2.4. Altres relacionats amb el principi de justícia
 • 3. PRINCIPI DE LLIBERTAT

  • 3.1. Condicionaments externs
   • 3.1.1 Control del poder polític
   • 3.1.2. Servituds comercials
   • 3.1.3 Altres formes de control (gabinets de premsa ...)
  • 3.2. Relacions amb les fonts
   • 3.2.1. Subministrament d'informació
   • 3.2.2. Pagaments a implicats
   • 3.2.3. Condicions imposades i drets de les fonts
   • 3.2.4. Secret professional
  • 3.3. Conflictes d'interessos
   • 3.3.1. Interessos empresarials
   • 3.3.2. Incompatibilitats i interessos particulars dels periodistes
   • 3.4. Altres relacionats amb el principi de llibertat
 • 4. PRINCIPI DE RESPONSABILITAT

  • 4.1. Primacia de la vida i de la seguretat de les persones
   • 4.1.1. Prioritat de l'ajuda humanitària
   • 4.1.2. Seguretat pública
   • 4.1.3. Terrorisme
  • 4.2. Privacitat
   • 4.2.1 Invasió de la intimitat
   • 4.2.2. Protecció dels menors
   • 4.2.3. Dret a la pròpia imatge
   • 4.2.4. Dolor i sofriment
   • 4.2.5. Suïcidi
  • 4.3. Matèries d'especial sensibilitat social
   • 4.3.1 Incitació a la violència i altres conductes antisocials
   • 4.3.2 Mal gust
   • 4.3.3. Pel que fa a creences
   • 4.3.4. Alarmisme
   • 4.3.5. Violència de gènere
  • 4.4. Cooperació amb les autoritats i institucions públiques
  • 4.5. Altres relacionats amb el principi de responsabilitat
 • 5. ALTRES MATÈRIES INCLOSES EN ELS CODIS ÈTICS

  • 5.1. Qüestions d'estil
   • 5.2. Qüestions relatives a l'organigrama de les redaccions
   • 5.2.1. Estatuts de redacció i comitès professionals
   • 5.2.2. Relacions jeràrquiques i comunicacions internes
  • 5.3. Qüestions relatives al context socio-laboral dels periodistes
  • 5.4. Clàusula de consciència
  • 5.5. Exhortacions a mitjans i periodistes a favor dels Drets Humans
  • 5.6. Crides fetes a institucions alienes als mitjans
  • 5.7 Altres assumptes de difícil classificació